Z tego artykułu dowiesz się, jak metoda SMART i jej rozszerzenie SMARTER mogą pomóc w skutecznym planowaniu i osiąganiu celów.

 • Metoda SMART została opracowana przez George’a T. Dorana w 1981 roku, aby ułatwić skuteczniejsze formułowanie celów.
 • SMART jest akronimem kluczowych cech dobrze sformułowanego celu: Specific (specyficzne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne) i Time-bound (określone w czasie).
 • Cele SMART są jasno określone, mierzalne, realistyczne, znaczące i z wyznaczonym terminem realizacji.
 • Metoda SMART pomaga zarówno w planowaniu osobistym (np. zdrowie, edukacja) jak i zawodowym (np. zarządzanie projektami, rozwój kariery).
 • SMARTER to rozwinięcie metody SMART, dodające dwa dodatkowe elementy: Ewaluację i Ponowną Ewaluację, które pozwalają na dynamiczne dostosowanie celów.
 • Ewaluacja polega na regularnym monitorowaniu postępów, podczas gdy Ponowna Ewaluacja umożliwia dostosowywanie celów i strategii na podstawie zebranych danych i doświadczeń.
 • Stosowanie metody SMARTER wspiera dynamiczne dostosowywanie celów w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i nowe informacje.
 • Korzyści z używania metody SMART i SMARTER obejmują: jasność i koncentrację na celach, łatwość w monitorowaniu postępów, realność celów, ich znaczenie i istotność oraz wyznaczony termin realizacji.

 • task management

  Czy zdarza Ci się wyznaczać cele, które szybko tracą na znaczeniu lub wydają się niemożliwe do osiągnięcia? A może czujesz, że brakuje Ci konkretnych ram do planowania działań? Jeśli odnajdujesz się w tych stwierdzeniach, musisz poznać metodę SMART. SMART to sprawdzony sposób na to, by cele stały się bardziej wyraźne, mierzalne i, co najważniejsze, osiągalne! W artykule przyjrzymy się podstawom tej metody oraz jej rozwinięciu – SMARTER, które pozwala na lepsze dostosowanie planów do zmieniających się okoliczności. Gotowy na odkrycie klucza do skutecznego planowania? Czytaj dalej!

  Wprowadzenie do Metody SMART

  Czym jest metoda SMART?

  Metoda SMART to popularne narzędzie do wyznaczania celów, które pomaga określić, czy plany są realistyczne i wykonalne. SMART jest akronimem łączącym pięć kluczowych cech dobrze sformułowanego celu: Specific (specyficzne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne) i Time-bound (określone w czasie).

  Historia metody SMART

  Metodę SMART wprowadził George T. Doran w 1981 roku.

  George T. Doran, znany z pionierskich działań w zakresie zarządzania i planowania, opracował tę metodologię, aby ułatwić skuteczniejsze formułowanie celów zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

  Elementy Metody SMART

  Specyficzne (Specific)

  Cel musi być jasno i konkretnie określony.

  Każdy cel powinien być jasno określony, aby unikać niejasności. Przykład: zamiast „chcę schudnąć”, lepiej powiedzieć „chcę schudnąć 5 kg w ciągu 3 miesięcy”.

  Mierzalne (Measurable)

  Możliwość mierzenia postępów.

  Kiedy cel jest mierzalny, możemy śledzić postępy i motywować się do dalszych działań. Przykład: „zwiększę moje przychody o 10% w ciągu następnego kwartału”.

  Osiągalne (Achievable)

  Cel realistyczny i możliwy do osiągnięcia.

  Cel powinien być ambitny, ale jednocześnie realistyczny, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i ograniczenia. Przykład: „będę biegać trzy razy w tygodniu, aby przygotować się do półmaratonu w ciągu sześciu miesięcy”.

  Istotne (Relevant)

  Cel znaczący i istotny.

  Cel musi być istotny dla naszych długoterminowych planów i wartości. Przykład: „nauczę się języka hiszpańskiego, aby móc komunikować się podczas podróży do Ameryki Łacińskiej”.

  Określone w czasie (Time-bound)

  Cel z wyznaczonym terminem realizacji.

  Terminy pomagają utrzymać motywację i oceniać postępy. Przykład: „ukończę kurs programowania do końca roku”.

  Zastosowania Metody SMART

  Planowanie osobiste

  Metoda SMART pomaga w ustalaniu celów związanych z rozwojem osobistym, jak zdrowie, edukacja czy hobby. Dzięki temu cele stają się bardziej osiągalne i konkretne.

  Profesjonalne wyznaczanie celów

  W środowisku zawodowym metoda ta wspiera pracowników i menedżerów w precyzyjnym określaniu celów, które są mierzalne i dają się ocenić.

  Zarządzanie projektami

  SMART jest nieocenionym narzędziem w zarządzaniu projektami, umożliwiającym jasne określenie celów projektowych i monitorowanie ich realizacji.

  Rozwój kariery

  Stosowanie tej metody w planowaniu kariery pozwala na wyznaczanie realistycznych i skutecznych planów zawodowych, wspierając długoterminowy rozwój.

  Metoda SMARTER: Rozszerzenie SMART

  Czym jest metoda SMARTER?

  Metoda SMARTER to rozwinięcie koncepcji SMART, dodające dwa dodatkowe elementy – Ewaluację i Ponowną Ewaluację. Ma to na celu regularne przeglądanie celów oraz dostosowywanie działań w zależności od postępów.

  Ewolucja od SMART do SMARTER

  Metoda SMARTER rozszerza SMART o dwa dodatkowe kryteria: Ewaluację i Ponowną Ewaluację.

  SMARTER wspiera dynamiczne dostosowanie celów w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i nowe informacje.

  Elementy Metody SMARTER

  Ewaluacja (Evaluate)

  Systematyczne monitorowanie postępów.

  Ewaluacja polega na regularnym sprawdzaniu, czy realizowane cele są na dobrej drodze do osiągnięcia. Dzięki monitorowaniu możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne problemy i dostosowanie strategii.

  Ponowna Ewaluacja (Reevaluate)

  Dostosowanie celów i działań.

  Ponowna ewaluacja to proces dostosowywania celów na podstawie zebranych danych i doświadczeń. Dzięki temu cele pozostają aktualne i realistyczne w zmieniających się warunkach.

  Korzyści z używania Metody SMART i SMARTER

  Jasność i koncentracja na celach

  Wyznaczanie specyficznych celów pozwala utrzymać koncentrację na tym, co najważniejsze.

  Łatwość w monitorowaniu postępów

  Mierzalne cele umożliwiają śledzenie postępów i przyspieszają identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

  Realność celów i ich osiągalność

  Stawianie realistycznych celów motywuje do działania i zwiększa szanse na sukces.

  Znaczenie i istotność celów

  Skupienie się na istotnych i znaczących celach zapewnia, że wkładany wysiłek przynosi rzeczywiste korzyści.

  Wyznaczony termin realizacji

  Terminy pomagają w utrzymaniu tempa i dyscypliny działań, co sprzyja terminowemu osiąganiu celów.

  Dynamiczna adaptacja celów z metodą SMARTER

  Dzięki elementom Ewaluacji i Ponownej Ewaluacji możliwe jest płynne dostosowywanie celów do bieżących warunków i potrzeb.

  task management

  Artykuły powiązane: