Czy domenę internetową można sprzedać? Odpowiedź brzmi: NIE. W kwestii formalno-prawnej, domeny nie podlegają pod prawo własności – możesz być jedynie abonentem domeny, korzystając z wybranej nazwy w oparciu o umowę z NASK – zwykle za pośrednictwem jakiegoś rejestratora domen. Jedynym zatem sposobem potocznie zwanej „sprzedaży domeny” jest usługa cesji domeny internetowej. 

Rozwiązania prawne w umowie cesji praw do domeny internetowej

Cesja praw do domeny internetowej to proces przenoszenia praw korzystania konkretnej domeny z jednej osoby na inną. Aby tego dokonać, strony zawierają umowę cesji praw do domeny. Poniżej przedstawiamy wzór umowy cesji praw do domeny internetowej oraz omówienie niezbędnych rozwiązań prawnych i klauzul, które powinny wystąpić w danym dokumencie.

Umowa cesji praw do domeny internetowej wzór – strony umowy i przedmiot cesji

Umowę cesji zawierają dwie strony – cedent oraz cesjonariusz. Cedent jest stroną, która zbywa domenę, a cesjonariusz – stroną ją nabywającą. W przypadku, gdy cedentem i cesjonariuszem są osoby fizyczne, należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy korespondencyjne. Jeżeli jednak są to osoby prawne, należy podać pełną nazwę firmy, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przedmiot umowy, czyli domena internetowa, musi być jednoznacznie zidentyfikowana. Tym samym warto zawrzeć w umowie zarówno nazwę domeny (z rozszerzeniem), jak i informacje na temat jej rejestru oraz numery identyfikacyjne związane z domeną.

Oświadczenia stron co do stanu prawnego domeny

Umowa cesji praw do domeny internetowej powinna zawierać oświadczenia stron co do stanu prawnego domeny. Cedent powinien oświadczyć, że jest pełnoprawnym właścicielem prawa do domeny oraz posiada nieograniczone prawo do jej zbycia. Dodatkowo, strony powinny oświadczyć, że żadne prawo osób trzecich, np. prawa autorskie, nie są naruszone w wyniku przeniesienia domeny.

Warunki płatności za przeniesienie domeny

Kolejnym istotnym elementem wzoru umowy cesji praw do domeny internetowej są warunki płatności za przeniesienie własności domeny. W umowie należy określić:

cenę za przeniesienie domeny,
datę płatności,
dane konta bankowego cedenta, na które ma zostać dokonana płatność,
– dodatkowe warunki opłaty, jeżeli takie istnieją (np. opłaty za przeniesienie domeny do innego rejestru).

Odpowiedzialność stron i postanowienia końcowe

Ostatnią część umowy cesji praw do domeny internetowej stanowią zapisy dotyczące odpowiedzialności stron oraz postanowienia końcowe. Strony powinny zobowiązać się do:
informowania rejestratora o zamiarze przeniesienia domeny oraz uzyskania jego zgody,
niezwłocznego przekazania praw do domeny po spełnieniu warunków płatności,
bezterminowej odpowiedzialności za ewentualne wady prawne domeny lub przeniesienie nieuprawnione.

W umowie warto również umieścić zapisy regulujące kwestie ewentualnych sporów, np. dotyczących sądu właściwego oraz prawa obowiązującego w przypadku spornych sytuacji.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek projektów online, warto rozważyć tworzenie projektów na expirkach, czyli wygasłach i przejętych domenach z wartościowymi linkami i historią SEO. Dobrze dobrana expirka, z już zbudowanym profilem linkowym oraz historią funkcjonowania w Google może znacznie przyspieszyć indeksowanie nowego projektu oraz zmniejszyć wydatki na linkbuilding i pozycjonowanie strony w Google. W ramach projektu expirki.pl tworzymy bazę jednych z najlepszych domen SEO na rynku: W aplikacji expirki znajdziesz mocne domeny, wygasłe nawet po kilknastu latach z unikalnymi linkami ze stron fundacji, organizacji, firm, subdomen gov, edu i innych. Każdą domenę przed dodaniem do bazy expirki.pl szczegółowo i ręcznie weryfikujemy. Jeśli temat expirek jest dla Ciebie zupełnie nowy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szczególowym poradnikiem: https://expirki.pl/czyli-wygasle-i-przechwycone-domeny-seo/

Podsumowanie – umowa cesji praw do domeny internetowej

Przy przenoszeniu praw własności domeny internetowej między osobami, istotnym dokumentem jest umowa cesji praw do domeny. Aby była ona ważna, musi zawierać elementy takie jak:

  • identyfikacja stron – cedenta i cesjonariusza, wraz z ich danymi kontaktowymi,
  • jednoznaczne określenie przedmiotu cesji – domeny, rejestru i numerów identyfikacyjnych,
  • uzyskanie zgody rejestratora na przeniesienie praw do domeny,
  • oświadczenia stron dotyczące stanu prawnego domeny, m.in. pełnoprawnego własności oraz praw osób trzecich,
  • określenie warunków płatności za przeniesienie domeny, takich jak cena, data płatności czy danych konta do wpłaty,
  • zapisy regulujące odpowiedzialność stron oraz ewentualne spory.

Przestrzeganie tych kryteriów gwarantuje bezpieczne i prawidłowe przeniesienie domeny internetowej.